شرکت-دانش-بنیان

شرکت دانش بنیان و انواع و خصوصیات و فعالیت و حمایت دولتی و ویژگی و اهداف

شرکت دانش بنیان چیست؟ مفهوم شرکت دانش بنیان: شرکت های دانش بنیان به موجب آیین نامه ای به نام تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،شرکت های دانش بنیان  و موسسات خصوصی و یا تعاونی هستند که برای افزایش علم وهمچنین ثروت ، و توسعه اقتصادی براساس و پایه دانش وتحقیق های علمی و…